Centrum Instytucji Kultury i Pomocy Społecznej, Cieplewo

Centrum Instytucji Kultury i Pomocy Społecznej, Cieplewo